Systematiskt brandskyddsarbete / SBA

Brandskydd som skapar trygghet

Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att undvika olyckor genom att skapa ett fungerande brandskydd. Ta hjälp av oss för att uppfylla kraven. 

 • Vi tar fram rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete. 
 • Vi arbetar förebyggande för att brandsäkra din fastighet.
 • Vi hjälper fastighetsägare att välja rätt brandskydd.

Vi hjälper dig med att fram ett genomtänkt och säkert systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Välkommen att kontakta oss redan idag för att boka in ett första möte eller om du har några frågor!  


Kontakta oss

SBA är reglerat enligt svensk lag

Systematiskt brandskyddsarbete är en del av Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det innebär att brandskyddsåtgärder är lagligt reglerade och att SBA är ett samlingsnamn för detta. Oavsett storlek och vilken verksamhet det handlar om ska organisationer arbeta systematiskt och kontinuerligt för sitt brandskydd. Det handlar dels om förebyggande arbete för att undvika bränder, dels ett kontinuerligt underhåll av allt som måste fungera om en brand ändå skulle uppstå. 

Ett bra systematiskt brandskydd bygger på ett samspel mellan människa, teknik och organisation. Tekniska hjälpmedel är viktiga, men utan rätt kunskap och praktiska övningar så räcker det inte för att skapa den rätta säkerheten. Systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner anpassade efter organisationens egna förutsättningar. Låt oss hjälpa dig att skapa dessa rutiner. 

Ägaren har det yttersta ansvaret

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller lokal är ansvarig för att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete. Syftet med SBA är att öka kunnandet så att brandskyddet förbättras och att förhindra att bränder uppstår. Låt oss utföra en riskinventering och upprätta SBA för din fastighet. 

Systematiskt brandskyddsarbete – vidare information

Systematiskt brandskyddsarbete betyder att en organisation utför planering, utbildning, dokumentation, kontroll och uppföljning av brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.  En stor del av detta är att tydligt göra klart vem som är ansvarig för vad mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och entreprenör. De åtgärder som ska utföras inom SBA är både tekniska och organisatoriska. Arbetet ska utföras under hela den tid byggnaden, lokalen eller anläggningen används. 

Här är några av de centrala delarna i ett väl fungerande brandskyddsarbete:

Utforma en brandskyddspolicy

I policyn, som är grunden för det systematiska brandskyddsarbetet, ska du veta vad verksamhetens ansvariga chefer beslutar kring brandskyddet. Policyn gäller för hela verksamheten och det är viktigt att den är väl förankrad på alla nivåer i organisationen. 

Skapa en brandskyddsorganisation

Det är den ansvarige för verksamheten, VD, förvaltningschef eller motsvarande, som har det yttersta ansvaret för brandskyddet. En brandskyddsansvarig kan utses som har som uppgift att planera, utföra och följa upp arbetet. Det är även bra att utse en brandskyddskontrollant som genomför kontroller efter en checklista. Genom regelbundna kontroller kan eventuella fel åtgärdas snabbt. 

När det brinner är det viktigt att agera snabbt. Här är några saker som måste vara ordentligt klargjorda när olyckan är framme.

 • Hur ska en anställd agera när branden upptäcks. 
 • Hur ska räddningstjänsten larmas?
 • Hur ska alla inblandade agera när brandlarmet går?
 • Var ska återsamling ske?
 • Hur organiseras hjälpen för personer som behöver hjälp med utrymningen?
 • Hur säkerställer man att alla har utrymt lokalerna?
 • Vem tar emot räddningstjänsten?
 • Information om utrymning ska finnas synlig i lokalerna så att även besökare och tillfälligt anställda ska vara väl informerade.

systematiskt brandskyddsarbete

Riskhantering

 • Det finns många sätt att göra en riskanalys, men här kan syftet sammanfattas i följande punkter. Inventera verksamhetens risker.
 • Identifiera dem och var de finns.
 • Analysera riskerna.
 • Ta bort riskerna eller skapa rutiner för att minska konsekvenserna av dem vid en brand. 
 • Dokumentera riskerna för kännedom och hantering över tid. 

Skapa regler för brandskydd

Syftet med brandskyddsregler är att alla ska veta vad som är tillåtet och inte tillåtet, för att hindra åtkomst och spridning av brand. De bör vara tydliga och så fria från tolkningsmöjligheter som möjligt.

Här är några exempel på brandskyddsregler;

 • Antal personer som får vistas i lokalerna.
 • Hur återvinningskärl ska placeras.
 • Hantering av brandfarliga varor.
 • Möblering av utrymningsvägar
 • Övernattning i lokalerna.
 • Var är det tillåtet med rökning?
 • Regler för heta arbeten. 

Nödlägesberedskap

Rutiner för vad som ska göras om en brand startar är mycket viktiga. Ta därför fram planer som säkerställer att liv och hälsa inte hotas när det brinner. Det är viktigt att uppgifterna som ska utföras är knutna till funktion och inte till person. Glöm inte att ha beredskap för vad som ska göras efter en brand. Hur ska verksamheten kunna flyta på utan långa avbrott?

Utbildning

För att ett systematiskt brandskyddsarbete ska fungera krävs det att alla är utbildade, har gjort praktiska övningar och de kunskaper som behövs för att utföra sina uppgifter. Kunskaper om bränder och deras förlopp, vilka risker som finns, vilken brandsläckningsutrustning som finns och vilka utrymningsvägar som finns är absolut nödvändiga för alla berörda. 

Kontrollsystem

För att brandskyddet ska fungera behövs regelbundna kontroller och kontinuerligt underhåll. Utrymningsvägar, branddörrar och släckutrustning behöver exempelvis ses över regelbundet. Upprätta också dokument så att kontroll- och underhållsarbetet utförs likvärdigt oavsett vem som utför kontrollen. Det systematiska brandskyddsarbetet bör dessutom följas upp minst en gång om året.  

Vi är experter på systematisk brandskyddsarbete.
Kontakta oss